سعید عرفان

تا حالا فکر کرده اید چرا اغلب مردم نسبت به فروشندگان بی اعتمادند؟

یکی از دلایل مهم این هست که خریداران در جاهایی بله هایی گفتند که این امر باعث ضررهایی مالی یا معنوی برای آنها شده است.

یکی دیگر از این عمل تجربیات تلخ خریدی است که از دوستان، آشنایان و یا همکاران برایشان تعریف کرده اند.

در گذشته فروشندگان ایرانی بر این باور بودند که هرچه فروش را با رندی و بازی با کلمات انجام دهند موفق می شوند خریداران را فریب داده و وادار به خرید کنند ولی به موقع در دوران فروش مدرن و حرفه ای خریداران بسیار باهوش و بی اعتمادند و باید ابتدا اعتمادتان را بدست آورد تا بتوان پروسه فروش را به درستی انجام دهیم.

پاسخی بنویسید